Verificació de documents firmats digitalment

Consulta de la verificació de la firma digital d'un document que haja sigut firmat digitalment utilitzant el document original i/o el fitxer resultant de la firma digital.

Només serà obligatori el document original en els casos de firma explícita, és a dir, els tipus de firma en els quals el document original no està ja contingut en el firmat. Si dubta sobre què ha d'especificar en este camp, deixe-lo en blanc.

Si el fitxer resultant de la firma digital s'introduïx sense extensió, el tipus de firma no pot ser Desconegut.


Introduïsca els documents