Verificació de documents signats digitalment

Consulta de la verificació de la signatura digital d'un document que hagi estat signat digitalment utilitzant el document original i/o el fitxer resultant de la signatura digital.

Només serà obligatori el document original en els casos de signatura explícita, és a dir, els tipus de signatura en els quals el document original no està ja contingut en el signat. Si dubteu sobre què heu d'especificar en aquest camp, deixeu-lo en blanc.

Si el fitxer resultant de la signatura digital s'introdueix sense extensió, el tipus de signatura no pot ser desconegut.


Introduïu els documents