Verificació de documents amb CSV

Consulta de la verificació de la integritat i l'autenticitat de documents electrònics a través del codi segur de verificació (CSV), així com la descàrrega del document firmat electrònicament en format XAdES, CAdES o PDF i el document original.

Per a això, ha d'introduir el codi segur de verificació que apareix en el marge esquerre del document. Vore un exemple de codi CSV i la seua ubicació.


Introduïsca el CSV del document que vol consultar