Última actualisació: 10/12/2019

Calendari de dies inhàbils

El calendari de dies inhàbils és un document que servix per a cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius.

S'elabora amb subjecció al calendari laboral oficial, i fixa en el seu àmbit respectiu (Administració estatal, autonòmica i local) els dies inhàbils.

A l'efecte de terminis assenyalats en dies, s'entén que són dies hàbils tots, llevat dels diumenges i els dies declarats festius. És important tindre en compte que a partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015 (a partir del 2 d'octubre de 2016) els dissabtes es consideren dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis.

El calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració general de l'Estat el publica el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, abans del començament de cada any.

Informació sobre el calendari

Les actuacions administratives s'han de dur a terme dins del temps –terminis i termes– que s'hi assenyalen. Esta regla obliga per igual les autoritats i el personal al servici de les administracions públiques competents per a la tramitació dels assumptes administratius i els interessats en estos, que també s'hauran de cenyir als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius. Les actuacions "fora de temps" repercutixen tant en els actes –un recurs presentat fora de termini és improcedent– com en les persones que tenen responsabilitat en la formalització de l'acte –el funcionari que tarda més del temps establit a resoldre un determinat tràmit incorre en responsabilitat.

El còmput de terminis en la tramitació administrativa té certa complexitat, ja que cal tindre en compte tres elements:

A més, cal tindre present el calendari de dies inhàbils a l'efecte del còmput de terminis que cada Administració fixa per a cada any. Este calendari s'ha de publicar per al coneixement de tota la ciutadania abans del començament de cada any i la seua publicació es fa al diari oficial corresponent i en altres mitjans de difusió que en garantixen el coneixement.

El calendari de dies inhàbils s'elabora amb subjecció al calendari laboral oficial, i fixa en el seu àmbit respectiu (Administració estatal, autonòmica i local) els dies inhàbils (art. 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques). El calendari laboral el publica el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en compliment del que establix el Reial Decret 2001/1983.

Per tant, amb caràcter general seran dies inhàbils:

L'Administració general de l'Estat, d'acord amb el que establix establix l'art 30.7 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, publica al Butlletí Oficial de l'Estat, abans del començament de cada any, el calendari de dies inhàbils per a l'àmbit de l'Administració general de l'Estat.

Còmput de terminis

L'article 30 de la LPAC (Llei 39/2015, d'1 d'octubre) establix el sistema de còmput de terminis en la tramitació de procediments administratius en funció de si estos s'assenyalen en hores, dies, mesos o anys:

Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, es considerarà prorrogat al primer dia hàbil següent. A més, quan un dia siga hàbil al municipi o a la comunitat autònoma en què residix l'interessat però inhàbil a la seu de l'òrgan administratiu, o a la inversa, es considerarà inhàbil en tot cas.