Verificació de documents amb CSV

Consulta de la verificació de la integritat i l'autenticitat de documents electrònics a través del codi segur de verificació (CSV), així com la baixada del document signat electrònicament en format XAdES, CAdES o PDF i el document original.

Per a això, heu d'introduir el codi segur de verificació que apareix al marge esquerre del document. Vegeu un exemple de codi CSV i la seva ubicació.


Introduïu el CSV del document que voleu consultar