Verificación de documentos con CSV

Consulta da verificación da integridade e autenticidade de documentos electrónicos a través do seu código seguro de verificación (CSV), así como a descarga do documento asinado electronicamente en formato XAdES, CAdES ou PDF e o documento orixinal.

Para iso debe introducir o Código Seguro de Verificación que aparece na marxe esquerda do seu documento. Ver exemplo de código CSV e a súa situación.


Introduza o CSV do documento que desexa consultar