Última actualización: 09/12/2013

Aviso legal

Condicións xerais

O dominio sede.mscbs.gob.es é de titularidade do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, con sede no Paseo do Prado 18-20 de Madrid.

Dereitos de Propiedade Intelectual e de Propiedade Industrial

Tanto o deseño e os seus códigos fonte, coma os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen neste, pertencen ao Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

A información dispoñible neste sitio web, agás indicación expresa en contrario, é susceptible de reutilización; quedando autorizada a súa reprodución total ou parcial, modificación, distribución e comunicación, para usos comerciais e non comerciais, con suxeición ás seguintes condicións:

O usuario queda obrigado a mencionar a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización.

O Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, considérase que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, pregamos póñase en contacto a través de sede@mscbs.es.

Ligazóns ou hiperligazóns

Os usuarios que se propoñan establecer unha hiperligazón entre a súa páxina web e a da Sede do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, deberán ter en conta o seguinte:

  1. O establecemento da hiperligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social dos seus contidos ou servizos. Polo tanto, non se declarará nin se dará a entender que o Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social autorizou expresamente a hiperligazón nin que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web dende a que se establece a hiperligazón.
  2. O Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social non se responsabiliza en modo ningún nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento da hiperligazón poida ofrecer. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web da hiperligazón.
  3. A páxina web na que se estableza a hiperligazón non poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, agás aqueles signos que formen parte da mesma hiperligazón.
  4. A páxina web na que se estableza a hiperligazón non conterá informacións con contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereito de terceiros.