Última actualització: 02/02/2024

Declaració d’accessibilitat

El Ministeri de Sanitat s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de Seu Electrònica de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic S'obrirÓ en una finestra nova. , pel qual es traspassa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016 S'obrirÓ en una finestra nova. .

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://sede.mscbs.gob.es/, excloent-ne els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situation de conformité

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contenu non accessible

El contingut que es recull tot seguit no és accessible pels motius següents:

 1. Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018

  1. En alguna pàgina s'ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ús del color].
  2. En alguna pàgina, la relació de contrast en text podria no ser d'almenys 4.5:1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast mínim].
  3. De manera puntual, algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propòsit dels enllaços].
  4. En algun document hi pot haver imatges que no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 10.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].
  5. Puntualment algun document podria no tenir identificat el títol de la pàgina [requisit número 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Titulat de document].
  6. En alguna pàgina no s'indica l'idioma utilitat per defecte [requisit número 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Idioma de la pàgina].
 2. Càrrega desproporcionada

  • No s’aplica
 3. Contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  1. Poden existir fitxers d'ofimàtica en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin plenament tots els requisits d'accessibilitat. Malgrat això, s'ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.
  2. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats pel Ministeri de Sanitat o que no estiguin sota el seu control, com ara fitxers ofimàtics.
  3. Poden existir fitxers pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin plenament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el dia 31 de maig de 2023.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l'empresa Everycode S.L.

Última revisió de la declaració: 31 de maig de 2023.

Observacions i dades de contacte

 1. Podeu realitzar comunicacions sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a del Real Decreto 1112/2018) como por sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), com ara:
  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

  Per a aquestes comunicacions teniu disponibles aquests canals de comunicació:

 2. D'acord amb l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també podeu presentar:
  • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
  • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
   • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4.
   • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

  A la sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

  Les sol·licituds d'informació accessible i queixes es poden presentar a través del tràmit Queixes i suggeriments S'obrirÓ en una finestra nova. del Ministeri de Sanitat, així com de la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Subsecretaria del Ministeri de Sanitat.

Procediment d’aplicació

Si una vegada sol·licitada d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment, es podrà començar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del tràmit de Queixes i suggeriments S'obrirÓ en una finestra nova. del Ministeri de Sanitat, així com a la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat del Ministeri de Sanitat.

Contingut opcional

Aquest lloc web compleix els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018.

La Seu Electrònica del Ministeri de Sanitat https://sede.mscbs.gob.es/, s'ha realitzat utilitzant XHTML 1.0 per al marcatge de contingut i fulls d'estil CSS 3 per al disseny visual, i s'ha evitat, en la mesura possible, utilitzar tecnologies propietàries que condicionin l'ús de determinats aparells o navegadors. Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació que admeti les recomanacions del W3C.

Els estils utilitzats s'han construït seguint les recomanacions del consorci W3C per a la versió 3 de fulls d'estil en cascada i s'han validat mitjançant l'eina de validació del codi CSS S'obrirÓ en una finestra nova. que proporciona el consorci, sense detectar-s'hi errors.

D'altra banda, s'ha validat l'HTML des d'on s'utilitzen els diferents CSS per comprovar que l'arbre d'anàlisi utilitzat és correcte. L'anàlisi s'ha fet mitjançant l'eina de validació del codi HTML S'obrirÓ en una finestra nova. que proporciona el consorci i és el resultat d'aquest anàlisi positiva.

En cas que l'usuari accedeixi al portal a través d'un navegador que no admeti fulls d'estil, el marcatge estructural permet visualitzar correctament tots els continguts. Si se selecciona l'opció sense estil, es visualitzaran les pàgines sense cap tipus de format visual.

La Seu Electrónica del Ministeri de Sanitat està optimitzada per a una resolució de 1024 x 768. Si teniu un monitor amb una resolució més alta, potser la mida de lletra resulti en alguns casos petita. No obstant això, les mides de les fonts s'han definit amb unitats relatives perquè es pugui ampliar o disminuir la mida de la font des de les opcions del navegador.

El Ministeri de Sanitat ha incorporat a la seva pàgina web la plataforma d'accessibilitat web universal inSuit S'obrirÓ en una finestra nova. . Un servei que millora automàticament l'accessibilitat i la usabilitat de la pàgina web, fent-la més accessible i inclusiva.

Per activar la plataforma inSuit a la web del Ministeri de Sanitat: cal activar la pestanya d'inSuit inserida al costat esquerre (EINES D'ACCESSIBILITAT).

Imagen herremienta accesibilidad

El usuario recibirá desde la web las ayudas técnicas que le permitirán navegar de manera adaptada a sus necesidades y preferencias.

Ajudes tècniques d'inSuit
Ajuda tècnicaDirigida a:
Navegació amb teclat Persones invidents. Permet escoltar una locució del contingut de la pàgina i navegar amb el teclat fent servir balises numèriques.
Navegació per a visió reduïda Persones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut de les pàgines, ajustar contrastos i facilitar la lectura a persones amb dislèxia.
Comandaments de veu Persones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut de la pàgina a través de comandaments senzills de veu.
Navegació amb sons Persones amb discapacitat motriu que tenen afectada la parla. Permet la navegació emetent qualsevol classe de sons, mitjançant una passada de les opcions disponibles.
Navegació senzilla amb botons Personas con discapacidad motriz severa. Navegació senzilla mitjançant el ratolí amb elements visuals destacats i botons virtuals.
Navegación sencilla con botones Gent gran o amb poques competències digitals. Navegació utilitzant el ratolí que permet augmentar la mida del punter, ressaltar enllaços, canviar el contrast del color, fer zoom sobre el contingut i l'estructura, canviar a una tipografia més llegible o especial per dislèxia i botons de conversió de text a veu en el contingut textual.
Navegació senzilla amb text gran Personas mayores o con pocas competencias digitales. Navegación utilizando el ratón que permite aumentar el tamaño del puntero, resaltar enlaces, cambiar el contraste del color, hacer zoom sobre el contenido y la estructura, cambiar a una tipografía más legible o especial para dislexia, y botones de conversión de texto a voz en el contenido textual.

Aquestes són algunes de les ajudes que permeten a persones amb discapacitat accedir a tota la informació publicada en qualsevol format dins de la nostra web: PDFs, imatges, vídeos, àudios, taules, etc., a més de permetre emplenar formularis de manera accessible.