Última actualització: 06/11/2018

Declaració d’accessibilitat

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social s’ha compromès a fer accessible la seva Seu Electrònica de conformitat amb el Reial decret 1112/2018 S'obrirÓ en una finestra nova. , de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://sede.mscbs.gob.es

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme al Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull tot seguit no és accessible pels motius següents:

  1. Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018:
    • Hi podria haver fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
    • Hi ha camps de formularis que sol·liciten informació sobre l’usuari i no s’està identificant el propòsit de l’entrada.
    • Hi ha camps de formularis o botons on el text visible que actua com la seva etiqueta no forma part del seu nom accessible.
  2. Càrrega desproporcionada: No s’aplica.
  3. El contingut no s’inclou dins de l’àmbit de la legislació aplicable: Hi podria haver arxius ofimàtics en PDF o en altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat, tot i que s’ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

La declaració va ser preparada el 6 de novembre de 2018.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

Última revisió de la declaració: 04 de març de 2019.

Observacions i dades de contacte

Podeu fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018) com per exemple:

A través de l’adreça electrònica accesibilidad@mscbs.es.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Sotssecretaria del Departament.

Procediment d’ampliació

El procediment de reclamació recollit a l’article 13 del Reial decret 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

Aquest lloc web compleix els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015 Arxiu pdf.  S'obrirÓ en una finestra nova. considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018.

L’última revisió s’ha fet el maig de 2018.

La Seu Electrònica del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, https://sede.mscbs.gob.es, s'ha realitzat utilitzant XHTML 1.0 per al marcatge de contingut i fulls d'estil CSS 2 per al disseny visual, i s'ha evitat, en la mesura possible, utilitzar tecnologies propietàries que condicionin l'ús de determinats aparells o navegadors. Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació que admeti les recomanacions del W3C.

Els estils utilitzats s'han construït seguint les recomanacions del consorci W3C, per a la versió 2 de fulls d'estil en cascada, i han estat validats mitjançant l'eina de validació del codi CSS S'obrirÓ en una finestra nova. que proporciona el consorci, sense que s’hagi detectat cap error.

D'altra banda, s'ha validat l'HTML des del qual s'utilitzen els diferents CSS per comprovar que l'arbre d'anàlisi utilitzat és correcte. L'anàlisi s'ha dut a terme mitjançant l'eina de validació del codi HTML S'obrirÓ en una finestra nova. que proporciona el consorci, i el resultat d'aquesta anàlisi ha estat positiva.

En cas que l'usuari accedeixi al portal a través d'un navegador que no admeti fulls d'estil, el marcatge estructural permet visualitzar correctament tots els continguts. Si se selecciona l'opció sense estil, es visualitzaran les pàgines sense cap tipus de format visual.

La Seu Electrónica del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social està optimitzada per a una resolució de 1024 x 768. Si teniu un monitor amb una resolució més alta, potser la mida de lletra resulti en alguns casos petita. No obstant això, les mides de les fonts s'han definit amb unitats relatives perquè es pugui ampliar o disminuir la mida de la font des de les opcions del navegador.