Última actualització: 09/09/2021

Sobre la Seu Electrònica

Àmbit

L'àmbit d'aplicació de la seu comprèn la totalitat dels òrgans del Departament. Així mateix, la Seu estendrà el seu àmbit als organismes que es determinin als convenis de col•laboració que, si escau, subscrigui la Sotssecretaria, per delegació, amb els titulars dels organismes públics del Departament, a l'empara del que estableix l'article 3.3 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics.

Titular

La Secretaria General de Salut Digital, Informació i Innovació del SNS del Departament.

Responsables

Adreça electrònica

L'adreça electrònica de referència serà https://sede.mscbs.gob.es

Accés a l'instrument de creació de la Seu

Normativa d'Administració Electrònica

Ús del Segell electrònic del Ministeri

Ús del Segell electrònic i del CSV en el Registre Electrònic

El Segell Electrònic i el CSV s’utilitzen per a la signatura dels justificants de recepció de les entrades en el Registre Electrònic del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, i donen constància de la seva recepció.

Ús del Segell electrònic i del CSV en el Sistema de Notificacions Electròniques per Compareixença en Seu

El Segell electrònic s’empra per a la signatura del rebut de notificació que es posa a disposició del ciutadà a través del Sistema de Notificacions Electròniques per Compareixença en Seu.

Ús del Segell electrònic i del CSV en l’Informe de signatura

El Segell electrònic s’empra per a la signatura de l’informe de signatura dels documents signat en el portasignatures corporatiu.

Ús del Segell electrònic en Expedients electrònics

El Segell electrònic s’empra per a la signatura de l’índex dels expedients electrònics generats.

Procediments administratius en l’àmbit dels quals s’utilitza el Segell electrònic del Ministeri per a altres usos