Última actualització: 10/12/2019

Calendari de dies inhàbils

El calendari de dies inhàbils és un document que serveix per cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius.

S'elabora amb sujección al calendari laboral oficial, fixant en el seu respectiu àmbit (administració estatal, autonòmica i local) els dies inhàbils.

A l'efecte de terminis assenyalats en dies, s'entén que són dies hàbils tots, excepte els diumenges i els declarats festius. És important tenir en compte que a partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015 (a partir del 2 d'octubre de 2016) els dissabtes es consideren dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis.

El calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, ho publica el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, abans del començament de cada any.

Informació sobre el calendari

Les actuacions administratives han de realitzar-se dins del temps -terminis i termes- que para elles s'assenyalin. Aquesta regla obliga per igual a les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques competents per a la tramitació dels assumptes administratius i als interessats en els mateixos que també hauran de cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius. Les actuacions "fora de temps" repercuteixen tant en els actes -un recurs presentat fora de termini és improcedent- com en les persones que tenen responsabilitat en la formalització de l'acte-el funcionari que triga més del temps establert a resoldre un determinat tràmit incorre en responsabilitat-

El còmput de terminis en la tramitació administrativa té certa complexitat doncs cal tenir en compte tres elements:

A més, cal tenir present el calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis que cada Administració fixa per a cada any. Aquest calendari ha de publicar-se per a coneixement de tots els ciutadà abans del començament de cada any i la seva publicació es realitza en el diari oficial corresponent i en altres mitjans de difusió que garanteixen el seu coneixement.

El calendari de dies inhàbils, s'elabora amb sujección al calendari laboral oficial, fixant en el seu respectiu àmbit (administració estatal, autonòmica i local) els dies inhàbils, -Art. 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques-. El calendari laboral ho publica el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en compliment de l'establert en el Reial decret 2001/1983.

Per tant, amb caràcter general seran dies inhàbils:

L'Administració General de l'Estat, d'acord amb l'establert en l'art 30.7 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, publica en el Butlletí Oficial de l'Estat, abans del començament de cada any el calendari de dies inhàbils per a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.

Ajuda per al còmput de terminis

L'article 30 de la LPAC (Llei 39/2015, d'1 d'octubre) estableix el sistema de còmput de terminis en la tramitació de procediments administratius en funció de si aquests s'assenyalen en hores, dies, mesos o anys:

Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent . A més, quan un dia fos hàbil en el Municipi o Comunitat Autònoma que residís l'interessat, i inhàbil a la seu de l'òrgan administratiu, o al revés, es considerarà inhàbil en tot cas.