Última actualisació: 06/08/2013

Condicions de reutilització

Obligatorietat de les condicions generals

Estes condicions generals vincularan qualsevol agent reutilitzador pel mer fet d'usar els documents que hi estan sotmesos.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel•lectual

Estes condicions generals permeten la reutilització dels documents que hi estan sotmesos per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que consten als òrgans de l'Administració General de l'Estat i als altres organismes i entitats del sector públic estatal referits a l'article 1.2 del Reial Decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic Estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que este ús no constituïsca una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il•lustrativa, activitats com la còpia, la difusió, la modificació, l'adaptació, l'extracció, la reordenació i la combinació de la informació.

El concepte de document és el que establix l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic, per la qual cosa comprén tota informació siga quin siga el seu suport material o electrònic, així com la seua forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloses també, en conseqüència, les dades en els nivells més desagregats o "en brut".

Esta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel•lectual, si escau, corresponents a eixos documents, i se n'autoritza la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació necessàries per a desenrotllar l'activitat de reutilització autoritzada en qualsevol modalitat i davall qualsevol format, per a tot el món i pel termini màxim permés per la Llei.

Condicions generals per a la reutilització

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social aposta per afavorir la reutilització i opta per la modalitat general bàsica de posada a disposició sense subjecció a condicions específiques (article 8.1 del Reial Decret 1495/2011, de 24 d'octubre).

Són d'aplicació les condicions generals següents per a la reutilització dels documents que hi estan sotmesos:

  1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. S'ha d'esmentar la font dels documents objecte de la reutilització. Este esment es podrà fer de la manera següent: "Origen de les dades: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social".
  3. S'ha d'esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estiga inclosa al document original
  4. No es podrà indicar, insinuar ni suggerir que el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, titular de la informació reutilitzada, participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que s'hi duga a terme.
  5. Cal conservar, no alterar ni suprimir les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, si escau, al document posat a disposició per a la seua reutilització.

Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es farà per part dels usuaris o agents de la reutilització davall el seu propi compte i risc, i els correspon a ells en exclusiva respondre davant de tercers per danys que se'n puguen derivar.

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social no serà responsable de l'ús que de la seua informació facen els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys sofrits o les pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjuís econòmics, materials o sobre dades, provocades per l'ús de la informació reutilitzada.

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social no garantix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumix responsabilitats per qualsevol error o omissió que hi continguen.

Responsabilitat de l'agent reutilitzador

L'agent reutilitzador es troba sotmés a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, inclòs el règim sancionador previst a l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic.

Estes condicions generals seran accessibles de manera permanent, fàcil i directa a l'apartat "Avís legal" de la seu del Ministeri, on s'oferiran els conjunts de dades oberts. No obstant això, amb caràcter excepcional i de manera motivada, es podrà optar per aplicar les modalitats previstes als paràgrafs b) i c) de l'apartat 2 de l'article 4 de la Llei 37/2007, de 16 novembre, prèvia orde ministerial sobre això. Estes modalitats són:

Estes llicències han de complir les condicions següents: